သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Monday, June 25, 2012

ရခုိင္ၿပည္နယ္၊ ၿပည္သူ႔ ေကာင္စီ၏အစီရင္စာအရ နဳိင္ငံၿခားသားဦးေရ(၁၀၃၇) ဦးရွိ


ရခုိင္ၿပည္နယ္၊ ၿပည္သူ႔ ေကာင္စီ၏အစီရင္စာအရ နဳိင္ငံၿခားသားဦးေရ(၁၀၃၇) ဦးရွိ


ၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္ငံ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ နဳိင္ငံၿခားသားဝင္ေရာက္လာမွဳကုိ ထိန္း္သိမ္း ကာကြယ္ နဳိင္ေရး အတြက္လူဝင္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိစတင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ႔သည္။အစဦး`၌ႏွစ္စဥ္(၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန္း ခန္႔သာ သုံစြဲခဲ႔ ေသာ္လည္း၁၉၆၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ သိန္း( ၈၀) သုံးစြဲ လာခဲ႔သည္။ ဝန္ထမး္အင္အား ေထာင္ႏွင္႔ခ်ီ၍  ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ရခုိင္တုိင္းလုံၿခဳံေရး ႏွင္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝေသာ ရခုိင္တုိင္း လုံၿခဳံေရႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရေကာ္မတီ၏ သမုိင္းအက်ဥ္း စာမ်က္ႏွာ (၄၀)တြင္- နဳိင္ငံၿခားသားဝင္ ေရာက္ေန ထုိင္ၿခင္း အတြက္ ကာကြယ္မွဳအဖြဲ႔(မတဖ)အဖြဲ႔ (၃)ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ၿပီး အေၿခစုိက္စခန္း (၁၄) ခု၊ ဖြင္႔လွစ္စစ္ေဆး လွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္တုိင္း`၌ နဳိင္ငံၿခာသား (၁၁၉၂ ) ဦးရွိ၍ အခြန္ေငြ (၅၆၆၀၀)က်ပ္ ရရွီသည္ဟုေဖၿပသည္။
တဖန္  ၁၉၇၅ – ၇၆ ရခုိင္ၿပည္နယ္ၿပည္သူ႔ေကာင္စီ ဒုတိယ (၃)လ ပတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ရခုိင္ၿပည္နယ္`၌ နဳိင္ငံၿခားသား ေပါင္း (၁၀၃၇) ဦရွိၿပီး အသက္(၁၂) ႏွစ္ မွ (၁၈) ႏွစ္ အထိ ကေလး (၁၅၂) ဦး ၊ (၁၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး (၇၇) ဦးရွီသည္ ဟုေဖၚ ၿပသည္။

ထုိ႔အၿပင္  ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မွစ၍ နဝတ အစုိးရသည္နယ္စပ္ေဒသ လူဝင္မွဳ စစ္ေဆးေရႏွင္႔ ကြပ္ကဲ ေရးစီမံခ်က္အရ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္ နယ္ေၿမ (၁၈) ခု ၊ စခန္းေပါငး္ (၂၀) ေက်ာ္ဖြင္႔ လွစ္၍ ဝန္ထမး္ အင္အား (၄၅၀၀) ေက်ာ္ ၿဖင္႔နယ္စပ္လူဝင္၊လူထြက္ ကုိ ကြပ္ကဲလွ်က္ရွိေနသည္။ ခုိးဝင္လာသူ နဳိင္ငံၿခားသား တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်မေတြ႔ရေၾကာင္း လူဝင္မွဳ မွတ္တမ္းအရ သိရွိရသည္။
အထက္ပါအေထာက္အထားမ်ားအရ ရခုိင္ၿပည္ေနထုိင္ေသာ မြတ္ဆလင္ မ်ားသည္ ဘဂၤလား ေဒရွ္မွ ခုိးဝင္လာသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ ေရွး ၿမန္မာ ရခုိင္ဘုရင္လက္ထက္ကတည္းကပင္ ေနထုိင္ လာခဲ႔ ေသာ ၿမန္မာ နဳိင္ငံသား၊တုိင္းရင္းသားၿဖစ္ေနသည္မွာ သံသယမရွိ ေပၚလြင္ထင္ရွား ေနပါသည္။


အထက္ပါအေထာက္အထား ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္ဆလင္ မ်ားသည္ နဳိင္ငံၿခားသားမဟုတ္ဘဲ တေနရာမွ တေန ရာ သုိ႔သြားလာခြင္႔ပိတ္ပင္ၿခင္း၊ နယ္ေက်ာ္တယ္ဆုိၿပီး ေထာင္ခ်ၿခင္း၊ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳမ်ားၿပဳ လုပ္ၿခင္း၊ နဳိင္ငံၿခား သား မ်ားအသုံးၿပဳရေသာ ပုံစံ (၄) ၿဖင္႔ သြားလာရၿခင္းသည္ စစ္အစုိးရ က လူ႕ အခြင္႔ေရးခ်ဳိး ေဖါက္ ခဲ႔ၿခင္း ၿဖစ္ထင္ရွားသည္။

No comments:

Post a Comment