သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Thursday, March 7, 2013

The Best Doccuments of Rohingyas in Burma, အေကာင္းဆုံးရုိဟင္ဂ်ာ အေထာက္အထားမ်ား : Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition)


N.D.P.D. presentation for the native inhabitants (Whose Faith Is Islam) residing in Rakhine State (Arakan State) as   the citizen by law and by natural or birth right as well as the indenous national of Republic of Union of Myanmar

Go to the Burmese Version – Link

(1)   -   (Old addition)

Documents of Rohingya History in English version

(2)   -    (Burmese Version)

Very Important ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္ဆလင္မ်ားသည္သဘာဝအေလွ်ာက္တုိင္းရင္းသား၊
နဳိင္ငံသားၿဖစ္ေၾကာင္း၊ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ၿပသည္႔စာတမ္း …


 

No comments:

Post a Comment