သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Tuesday, June 19, 2012

ျမန္မာ့သမုိင္းမသိေသာ ျမန္မာ့ႏူိင္ငံေရးသမားမ်ားသုိ့တုန့္ျပန္စာ ……

ျမန္မာ့သမုိင္းမသိေသာ ျမန္မာ့ႏူိင္ငံေရးသမားမ်ားသုိ့တုန့္ျပန္စာ ……
(ေအာင္မင္း, B.A,LL.B)
မၾကာေသးခင္က ရခုိင္ျပည္ အေရးအခင္း မီးေလာင္ေနခ်ိန္ တြင္ ျမန္မာ့သမုိင္း မသိေသာ ျမန္ မာ့ႏူိင္္ငံ   ေရး သမားတစ္ခ်ိဳ.က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိတုိင္းရင္းသား အျဖစ္လက္မခံႏုိင္ဟုေျပာဆုိကာ အေရးအခင္းကုိ မီးေမႊးေပးခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္တြင္ ဖတ္ရွဳလုိက္ရျပီး အင္မတန္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ ရပါ သည္။   ျမန္မာ့သမုိင္းမသိလွ်င္ ျမန္မာ့သမုိင္းကုိေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာျပီးမွ ႏူိင္ငံေရးေလာကသုိ့၀င္သင့္သည္ဟု ၄င္း ႏူိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ မွာၾကားလုိပါသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ျမန္မာ့သမုိင္း မသိေသာ ျမန္မာ့ႏူိင္ငံေရး သမား မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား သည္ တုိင္းရင္းသား ဟုတ္၊မဟုတ္ ေလ့လာႏူိင္ၾကရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ရုိဟင္ ဂ်ာ မ်ား ၏ သမုိင္းအေထာက္အထား အနည္းငယ္တင္ျပလုိက္ပါသည္။
……. သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သုိ့ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ ေလွ်ာက္လႊာမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ျဖစ္သည္………..

 Page-1
 
 Page-2
 
Page-3
 
Page-4
 
Page-5
 
Page-6
 
Page-7
 
Page-8

No comments:

Post a Comment