သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Wednesday, August 22, 2012

RNDP ႏွင္႔ ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ မွတ္တမ္း

အားလုံး(၆)မ်က္ႏွာရွိ၊(၁)မ်က္ႏွာလုိ

ကနက္ရွင္ေကာင္းလွ်င္တင္ေပးမည္။


1
2
3

4
5

No comments:

Post a Comment