သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Sunday, October 13, 2013

ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာသမုိင္းႏွင္႔ ဥပေဒ ဆုိင္ ရာ အ ေထာက္ အ ထား မ်ား

 

No comments:

Post a Comment