သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Sunday, October 13, 2013

ၿပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား ၁၄၄ မ်ဳိး

အမွတ္စဥ္ (၁၃၇) မွ (၁၄၁) ထိယခင္က တုိင္းရင္းသာမြတ္ဆလင္မ်ားၿဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment