သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Saturday, October 19, 2013

တိမ္ၿမွဳပ္ေနေသာကမန္လူဦးေရအေၾကာင္း တစ္ ေစ႔ တစ္ ေစာင္း


အမွန္တရားေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ကမန္လူဦးေရသမုိင္း

အမွာစာ

ကမန္လူဦးေရႏွင္႔ပါတ္သက္၍ ပုဂၢဳိလ္အသီးသီးတုိ႔က အေထာက္အထားမရွိဘဲ မိမိထင္ၿမင္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿဖင္႔ ကိန္းဂဏန္း ကုိထင္ေၾကး ၿဖင္႔ေၿပာေနၾကသည္မွာ လုံ႔၀မွားယြင္းသည္ဟု ဆုိရေပ မည္္။ အဘယ္ ေၾကာင္း ဆုိေသာ္ ရခုိင္ဘုရင္ ငႏွလုံမင္း လက္ထက္တြင္ ကမန္သူရဲေကာင္း (၇၀၀၀၀)၊ မွီခုိသူ (၂၀၀၀၀၀) စုစုေပါင္း (၂၇၀၀၀၀)ႏွစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းရွိေၾကာင္း သမုိင္း အေထာက္အထားအရ ခုိင္ လုံ ေၾကာင္း ကမန္လူဦးေရ အေၾကာင္းကုိရမ္းဆၿပီး ေၿပာဆုိၿခင္းမၿပဳရန္၊ ကမန္ကြန္ရက္က လည္းေၾကၿငာ ခ်က္ ထုတ္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရ သည္။ကမန္လူဦးေရသည္မူလဦးေရထက္ တုိးမလာ ဘဲ ေထာင္ ဂဏန္းသာ ရွိသည္ ဆုိၿခင္းသည္ အလြန္ယုတၱိ မရွိေသာ အေၿဖၿဖစ္သည္။တစ္နည္းအားၿဖင္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိႏွင္႔ ေလ်ာ႔ခ်ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဤကဲ႔သုိ႔ေ၀ဖန္ေၿပာဆုိမွဳေၾကာင္း အမွန္တရားေပ်ာက္ ကြယ္သြားၿပီး ကမန္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ အခြင္႔အေရးကုိထိခုိက္ ေစပါသည္။ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိး၏အေရးကုိ မိမိ တစ္ ေယာက္ တည္း သေဘာႏွင္႔ မွန္သည္/မွားသည္ကုိ တိတိက်က် မသိဘဲ ရမ္းဆေၿပာဆုိ၍မရေပ။   ပါတီ ေခါင္း   ေဆာင္ တစ္ဦး က NLD ဖြဲ႔စည္း ပုံၿပင္ ဆင္ေရး အစည္းေ၀းညီလာခံ တြင္ ကမန္လူဦးေရ သုံးေသာင္းသာ ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီ မ်ားက ကမန္အမည္ခံၿပီး မွတ္ပုံတင္ထုတ္ ယူခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၎အတြက္ ရခုိင္ လူမ်ဳိးေရွ႕ေမွာက္တြင္ သူတုိ႔က သစၥာေဖါက္ သလုိၿဖစ္ေန သည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္မွာ အလြန္ စိတ္ တုန္လွဳပ္ခဲ႔ပါသည္။ ကုိယ္႔လူမ်ဳိးသမုိင္းကုိ အမွန္မသိ၊ ထုိစကားသည္ မိမိလူမ်ဳိး အေပၚ မွာ သစၥာ ေဖါက္ခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာ ရင္ ၿပီးေရာ ဆုိသလုိ ကုိယ္က်ဳိး တစ္ခုတည္း ကုိသာ ၾကည္႔ၿပီး ေၿပာခဲ႔ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိမလူမ်ဳိးကုိ ကူညီရာမေရာက္ ဘဲ ေဂ်ာက္ တြန္း သကဲ႔သုိ႔ၿဖစ္သည္။ အၿခားကမန္ ေခါင္း ေဆာင္ ဟုဆုိသူ ဦးတင္ေငြ ကလည္း ကမန္ လူဦးေရ (၃၀၀၀၀)သာရွိသည္ဟု BBC အင္တာဗ်ဴးတြင္လည္ေကာင္း၊ တဖန္ ပါတီ ဥကၠဌ ၿဖစ္သူက ကမန္ လူဦး ေရ သုံးသိန္းခန္႔ရွိမည္ဟု၍လည္းေကာင္း ထင္ေၾကးမ်ားေပး၍ ေၿပာဆုိၿပီး ၎တုိ႔မွာ တိတိက်က် မသိ ေၾကာင္းထင္ရွားေနပါသည္။  ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက ကမန္ လူမ်ဳိးဦးေရ စုစု ေပါင္း (၇၅၆၃) ဦး ဟုလည္းေကာင္း၊ ရခုိင္ ပဋိပကၡ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္ရွင္က ကမန္ လူဦးေရ (၇၇၀၂)ဦး သာရွိသည္ ဟု လည္းေကာင္း ေဖၚၿပခ်က္မွာလည္း ကြဲလြဲေနပါသည္။
          နဳိင္ငံတစ္နဳိင္ငံတြင္ လူသားအရင္းအၿမစ္သည္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ က႑တြင္ပါ၀င္သည္။ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢမွဘာသာစကား၊လူမ်ဳိးစုတစ္စု ၿပဳံးတီးမသြားေစရန္ ဂရုတစ္စုိက္ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္   ေန ခ်ိန္ တြင္ မိမိရဲ႕ တကယ္ရွိေနေသာ လူမ်ဳိးကုိ ပင္ မရွိဘူး၊မၿဖစ္နဳိင္ဘူး၊ ဘဂၤါလီေတြ ကမန္အမည္ ခံၿခင္းၿဖစ္ သည္ ဟု အမ်ဳိးမ်ဳိး၀ါဒၿဖန္႔ ၿခင္းသည္ ဗဟုသုတ အလြန္ေခါင္းပါး၍ေၿပာဆုိေနၿခင္းၿဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထုိ ကဲ႔သုိ႔ေသာ စကားမွာ အတည္မၿပဳနဳိင္ေပ။
         ၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ (၂၈)သန္းရွိခဲ႔ ၿပီး၊ ယခုအခါ သန္း(၆၀)အၿဖစ္သုိ႔ လူဦးေရတုိးပြားလာ သည္။အလားတူ ကမန္လူမ်ဳိးမ်ားကလည္း အၿခားလူမ်ဳိးမ်ားကဲ႔သုိ႔ အိမ္ေထာင္ၿပဳၿခင္း၊ သား၊သမီးေမြး ဖြါးၿခင္း စသည္တုိ႔ တန္းတူၿပဳ လုပ္ၾကသူမ်ားၿဖစ္သၿဖင္႔ ကမန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း မူလ လူဦးေရ ထက္ ပုိ၍ မ်ားၿပားလာမည္ ေစာဒက တက္စရာအေၾကာင္းမရွိဘဲ။
         အကယ္၍ ကမန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္မၿပဳ၊သား၊သမီးလည္းမေမြး ဟုဆုိမွသာ ကမန္လူမ်ဳိး တုိး မလာဘဲ တေၿဖးေၿဖးေလွ်ာ႔နည္း ေပ်ာက္ ကြယ္သြားမည္ၿဖစ္သည္။ ယခင္က တုိင္းရင္းသား(၁၄၄)မ်ဳိး ရွိခဲ႔ရာမွ (၁၃၅) မ်ဳိးသုိ႔ေလ်ာ႔ခ်ခဲ႔ရာတြင္ လူမ်ဳိးစု(၉)စုကုိ ၿဖဳတ္ခ်ရာတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္ေသာ လူမ်ဳိး(၅)မ်ဳိးကုိ တုိင္းရင္းသား အၿဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ႔ၾကသည္။ထုိကဲ႔သုိ႔ထုတ္ပယ္ခဲ႔သည္႔ အေၾကာင္းလည္း မေဖၚၿပၿခင္း၊ထုတ္ပယ္ခံရသူကုိ ထုေခ် ရွင္းလင္းခြင္႔ မေပးဘဲ တစ္ဖက္ အာဏာ ဥပေဒၿဖင္႔ အတည္ၿပဳ   ေစခဲ႔သည္။
         ရခုိင္ၿပည္ကုိ အဂၤလိပ္တုိ႔သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ လူဦးေရကုိ မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ Mr. Charles Patonက Mug(ရခုိင္) 60% , Mussalman(မြတ္ဆလင္) 30% , Burmese (ဗမာ) 10% ဟူ၍ ေဖၚၿပ ထားေၾကာင္းရွိရသည္။ Mussalman(မြတ္ဆလင္) 30% တြင္ ကမန္ႏွင္႔သီးၿခားေဖၚၿပထားၿခင္း မေတြ႔ရ သၿဖင္႔ ကမန္ႏွင္႔ ရုိဟင္ခြဲၿခားသိရွိနဳိင္ရန္ အၿခားအေထာက္အထားမ်ား ကုိးကားရန္လုိအပ္ မည္ၿဖစ္သည္။  မူလက ရွိေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ ဆလင္ မ်ားႏွင္႔  ေလးသည္ေတာ္ ကမန္ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ အစၥလာမ္ ဘာသာကုိးကြယ္သူမ်ားၿဖစ္သည္႔ အေလ်ာက္ ကမန္ႏွင္႔ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ အိမ္ေထာင္ၿပဳၾက သည္။ ဘာ သာေရး၊ လူမွဳေရးကိစၥတုိ႔တြင္ မခြဲၿခား ပူးေပါင္းလုပ္ၾကသည္။ ယေန႔ကမန္ လူမ်ဳိး (၇၅%) မွာ ရုိဟင္ဂ်ား မ်ားႏွင္႔အိမ္ေထာင္ၿပဳၾကၿပီး ေမြးလာေသာ သားသမီးမ်ားမွာ ကမန္ရုိဟင္ဂ်ာ ကၿပား မ်ားၿဖစ္ လာသည္။ ထုိကၿပာမ်ား ကမန္ႏွင္႔နီးကပ္စြာေနလွ်င္ ကမန္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ရုိဟင္ဂ်ာႏွင္႔ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ဘဂၤါလီ၊ ကုလား တစ္ခုခု ေခၚဆုိေၾကာင္း ေလ႔လာေတြ႔ရွိ ရသည္။         
          ရခုိင္အစီရင္ခံစာ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာေနာက္ဆက္တြဲ (က ၁) ၂၀၁၂ ခုတြင္ ရခုိင္ၿပည္နယ္ရွိ  စုစု   ေပါင္း လူဦးေရမွာ (၃၃၃၈၆၆၉) ရွိေၾကာင္းေဖၚၿပထားသည္။ ၎အစီရင္ခံစာ အရ ကမန္ (၇၇၀၂)၊ ခ်င္း (၁၁၀၀၅၇)၊ ဗမာ (၃၀၃၃၇)၊ ကခ်င္ (၁၉၈)၊ ကရင္ (၇၀၀)၊ ကယား(၈)၊ မြန္ (၂၂ရ)၊ ရွမ္း (၂၇၅)၊ ရခုိင္ (၂၁၁၅၃၀၁)၊ ခမီး၊ (၃၀၈၆၅)၊ ဒုိင္းနက္ (၁၆၅၁၄)၊ၿမဳိ (၄၀၁၆၇)၊သက္ (၂၆၆၅)၊ မာရမာ (၉၁၄၆) ၿဖစ္   ေၾကာင္း ေဖၚၿပထားသည္။
           အထက္ပါ လူမ်ဳိးမ်ားထဲတြင္ ဗုဒၶ ဘာသာ ကုိးကြယ္သူ မွာ (၂၃၃၃၆၇၀)ၿဖစ္ၿပီး၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ ကုိးကြယ္သူမွာ(၉၆၈၂၁၈)၊ ခရစ္ယာန္ (၂၅၂၀၆)၊ ဟိႏၵဴ (၈၆၇၀)၊ နတ္ (၂၉၀၅)  စုစုေပါင္း (၃၃၃၈၆၆၉) ဟုေဖၚၿပထားသည္။
           အထက္ပါ စာရင္းအရ  ကမန္ (၇၇၀၂) ၿဖစ္ၿပီး အစၥလာမ္  ဘာသာ ကုိးကြယ္သူမွာ (၉၆၈၂၁၈) ဦး ဟု ေဖၚၿပထားသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ကမန္ လူဦးေရကုိ နဳတ္ပယ္လွ်င္ (၉၆၀၅၁၆) ဦး က်န္ေနသည္။ထုိစာရင္းအရ ရုိဟင္ဂ်ာ လူဦးေရ စာရင္းကုိ ေဖၚၿပထားၿခင္း မရွိေပ။ ၎ စာရင္း တြင္ ( ရုိဟင္ဂ်ာ- ကမန္) လည္းပါရွိရာ ထုိ စာရင္းကုိခဲြၿခား ေဖၚၿပရန္ အလြန္အေရးၾကီးေပ သည္။ ထုိ ကမန္-ရုိဟင္ကၿပားမွာ တုိင္းရင္းသားအခြင္႔အေရး ရရွိရန္ ဆုံးရွဳံးသူမ်ားၿဖစ္ သည္။ လက္ေတြ႔ အားၿဖင္႔ ရခုိင္ပဋိပကၡအရင္ခံစာပါ လူဦးေရသည္ ပကတိ လူဦးေရ ႏွင္႔ကြဲလြဲေနေၾကာင္း သုံးသပ္ရရွိသည္။
(၁)။ -  ကမန္သမုိင္းအက်ဥ္း
“ကမန္”ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ သုေတသီတို႔က ေလးပစ္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ “ေလးသည္ေတာ္ (သုိ႔)   ေလးပစ္ေတာ္သူ”ဟု ဆိုသည္။ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ သံတဲြၿမိဳ႕  နယ္တို႕တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ကမန္လူမ်ိဳးသည္ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ကိုးကြယ္ ေသာ္ လည္း   ေနထိုင္မႈတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ ထံုးဖဲြ႕မႈ၊ စကား အေျပာအဆို၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ရုပ္ရည္၊ ပံုပန္းသ႑ာန္စသည့္ တို႕မွာ ေတာ္ေတာ္ နီးစပ္သည္။

သမုိင္းတြင္ အႏိၵိယႏိုင္ငံကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူေသာ မဂိုဧကရာဇ္ တစ္ပါးျဖစ္သည့္ “ရွာဂ်ီဟန္” သည္ ၁၆၅၇ ခုႏွစ္တြင္ နာမက်န္းၿဖစ္ၿပီး သားေလးဦးျဖစ္ေသာ (၁)ဒါရာရွဴကို (၂) ဒုတိယသား ရွားရွဴဂ်ာ (၃) တတိယသား ႀသရန္႕ဇစ္ႏွင့္ (၄) သားအငယ္ဆံုး မူရဲ(ဒ္)တို႕ နန္းလုခဲ့ၾကသည္။ ဖခင္ “ရွာဂ်ီဟန္” မကြယ္လြန္မွီ သားႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ ရွာရွဴဂ်ာ(Shah Shuja)ႏွင့္ ႀသရန္႔ဇစ္တို႕ နန္း လုပ္ႀကၿပီး ရွာရွဴဂ်ာသည္ စစ္ရံႈး ကာ ရခိုင္ျပည္ ေျမာက္ဦးနန္းေတာ္ ဘုရင္ စႏၵသုဓမၼရာဇာ ဘုရင္ထံ (AD 1652- 74) ပိုင္ စစ္တေကာင္းတြင္ ခိုလံုလာသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘုရင္ေနျပည္ ေတာ္ ေျမာက္ ဦးၿမိဳ႕ ေရႊနန္းေတာင္ ထိ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့သည္။ ရွာရွဴဂ်ာႏွင့္အတူ မိဖုရားပါရီဘာႏု၊ သားေတာ္ စူလ တန္ဘန္႕၊ သမီးေတာ္ႀကီး ၀ူလ္ရာပ္ရာ၊ သမီးေတာ္လတ္ ေရာ္ခ်န္အာရ္ဘီဂမ္၊ သမီး ေထြး အမိနာ ဘာနု ႏွင့္ အေျခြအရံ (၂၀၀) တို႕ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ရွာရွဴဂ်ာသည္ နန္းက်ဘုရင္တပါးျဖစ္ေသာလည္း အလြန္မာန္မႀကီးသူျဖစ္ သည္။ ရခိုင္ဘုရင္ျဖင့္ တိုက္ရိုက္ မဆက္ဆံဘဲ သားေတာ္ကိုသာ ကိုယ္စား စီးေစသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ သူတြင္ အႀကံအစဥ္မ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ရွာရွဴဂ်ာကို လက္ခံခဲ့သည့္ဘုရင္ စႏၵသုဓမၼရာဇာ သည္   ျဗဟၼာဦးေခါင္းကို လက္ခံထားရသကဲ့သို႕ ျပသာနာေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို ရွင္းေနရသည္။

ဘဂၤလားကို အပိုင္စားရခဲ့ေသာ ရွာရွဴဂ်ာေနရာတြင္ မဂိုဘုရင္ ႀသရန္ဇစ္သည္ အသစ္ဘုရင္ တစ္ဦးကို ခန္႕အပ္ခဲ့သည္။ ထုိဘုရင္ခံသစ္သည္ ကာကြယ္ေရးကို အေၾကာင္းျပကာ ဟူဂလီရွိ ဒတ္ခ်္ သေဘၤာ မ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ရွာရွဴဂ်ာအား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ရခိုင္ဘုရင
အား ရာဇသံေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ဘုရင္မွ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ရွာရွဴဂ်ာ အေၾကာင္းပင္ ရခိုင္္ထီးနန္း ကို   ႏွစ္ႀကိမ္းတိုင္းတိုင္း ရွာရွဴဂ်ာတို႕၏ ပုန္ကန္မႈကို ခံခဲ့ရေၾကာင္း သမုိင္းတြင္ အခိုင္အမာေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ရွာရွဴဂ်ာသမီး မဂိုမင္းသမီးကို ဘုရင္သုဓမၼခ်စ္ႀကိဳက္မိၿပီး မိဖုရားအျဖစ္ ခ်ီးေျမာက္ ခဲ့သည္။ ရွာရွဴဂ်ာသား သံုးေယာက္ကိုလည္း နန္းေတာ္ထဲတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ရွာရွဴဂ်ာ တို႕၏ သားသမီး မ်ားေၾကာင္း ပင္ “ေ၀ဇယႏၲာႏွင့္ ၊ ပမာမွ်၊ တူေမာလွခ်င့္”ဟူေသာ ပဲခူးမင္းသမီး ရွင္ေထြးေႏွာင္း ခ်ီးမြမ္းခံသည္ ရခိုင္ နန္း ေတာ္ႀကီး တစ္ခု လံုး ျပပံုဘ၀ကို   ေရာက္ခဲ့ရ သည္။   ေနာက္ ဆံုးတြင္ ဘုရင္သုဓမၼသည္ အခ်စ္ ေရး ထက္ အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးစားေပးေသာေၾကာင့္ အၿပီးအျပတ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ မဂိုတို႕ျဖင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာခဲ့ရသည္။ လူမ်ိဳးျခားကို ယံုၾကည္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ ဘုရင္သည္ ေနာက္ဆံုး ေကာင္းေကာင္းသခၤန္းစာ ရလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရွာရွဴဂ်ာႏွင့္ အတူပါလာေသာ စစ္သည္မ်ားအား သစၥာေရေသာက္ခိုင္းၿပီး ရခိုင္ဘုရင္ စႏၵသုဓမၼ ရာဇာသည္ ရခိုင္စစ္တပ္တြင္ “ကမန္စစ္ သည္”အျဖစ္ အမႈေတာ္ ထမ္းေစသည္ဟု ပါရွိသည္။ ရခိုင္ဘုရင္ တို႕သည္ သေဘာတရားႀကီးျခင္းကို ေတြ႕ရွိရသည္။ မဂို ဘုရင္ ရွာရွဴဂ်ာကို လက္ခံသကဲ့သို႕ က်န္စစ္သည္ မ်ားကိုလည္း စစ္သည္အျဖစ္ လက္ခံၿပီး မဟာေမဒင္ဘာသာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
“ကမန္”ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ေရွ႕ရခုိင္ဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကတည္းက ေခၚေ၀ၚခဲ့သည့္ နာမည္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကို ေတြ႕ ရွိရသည္။
ကမန္လူမ်ိဳးသည္ ရခိုင္တို႕၏ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ရခိုင္ဘုရင္တပ္မေတာ္ထဲတြင္ သစၥာရွိရွိ အမႈထမ္း ခဲ့ၾကသည့္ စစ္သည္ေတာ္ မ်ားျဖစ္သည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ အမွန္ တကယ္ သစၥာ ရွိခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။
(၂)။ -  Mr. Charles Paton ၏ Report (အစီရင္ခံစာ) သုံးသပ္ခ်က္
ရခုိင္ၿပည္လူဦးေရအေၾကာင္းေလ႔လာသုံးသပ္ရာတြင္ ရခုိင္ၿပည္ကုိ ၿဗိတိသွ် East India Company က (၁၈၂၄ ) ခုႏွစ္တြင္ ပထမ အဂၤလိပ္ၿမန္မာ စစ္ပြဲ အၿပီး သိမ္းပုိက္ခဲ႔သည္။ East India Company ပုိင္နက္ ၿဖစ္လာခဲ႔ၿပီးေနာက္ပုိင္း Mr. Charles Paton ရခုိင္ၿပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၿဖစ္လာခဲ႔သည္။
         Mr. Charles Paton သည္ ရခုိင္ၿပည္နယ္အႏွံ႔ သြားေရာက္ ေလ႔လာၿပီးေနာက္ ရခုိင္ၿပည္၏ ပထ၀ီအေနအထား၊ သမုိင္း ၊ လူဦးေရ ၊ေဒသခံ တုိ႔၏ ဓေလ႔ထုံးစံ အေလ႔အထ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင္႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ စသည္တုိ႔ကုိ အေသဒစိတ္ေဖၚၿပထားသည္႔ Report (အစီရင္ခံစာ) တစ္ေစာင္ကုိ ၁၈၂၆ ခု ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔ ရက္စြဲၿဖင္႔ ေရးသားၿပဳစုခဲ႔သည္။
          အဆုိပါ အစီရင္ခံစာသည္  Documentary Evidence ၿဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္အၿငင္းပြားစရာမရွိပါ။ ၎ အစီရင္ခံစာမွာ စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၃၆)မ်က္ႏွာ ပါရွိသည္။ ၁၈၂၆ ခု ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔ ရက္စြဲၿဖင္႔ ေရး သားၿပဳစုခဲ႔ေသာ ၎ Report (အစီရင္ခံစာ) အရ ထုိအခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) ထက္ မပုိ ေၾကာင္းေဖၚၿပထားသည္ေတြ႔ရသည္။၎အစီရင္ခံစာပါအေၾကာင္းအရာကုိ ေအာက္တြင္ ဖတ္ရွဳ ေလ႔ လာနဳိင္ပါသည္။
ရခုိင္ေဒသပဋိပကၡႏွင္႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပူးတြဲေနထုိင္ေရး၊Rakhine Conflict & Peaceful Coexistence
(Ref: http://kamannetwork.blogspot.com/2013/10/blog-post_2728.html )
         ၎အစီရင္ခံစာထဲက အခ်ဳိ႕ကုိ ေကာက္နဳတ္တင္ၿပရလွ်င္ Mr. Charles Paton ၏ Report (အစီရင္ခံစာ) အရ ထုိအခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) သာရွိသည္ဟု ေဖၚၿပထားသၿဖင္႔ အလြန္ နည္းသည္ဟု ဆုိရမည္။
          ရခုိင္ၿပည္ကုိ ၿမန္မာမင္း ဘုိးေတာ္ဘုရားက (၁၇၈၄) ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပုိက္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ရခုိင္ၿပည္သား ႏွစ္သိန္း (၂၀၀၀၀၀)ေက်ာ္ကုိ သိမ္းပုိက္ ေခၚယူသြားခဲပသည္ဟု ရမ္းၿဗဲ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ စႏၵမာလာ လကၤာရ က ဆုိထားသည္။ ထုိ႔အၿပင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးထဲမွ “ခ်င္းၿပန္” ႏွင္႔ အေပါင္းပါတုိ႔ ၿမန္မာမင္းကုိ ပုန္ကန္မွဳေၾကာင္းေနာက္ဆက္တြဲစစ္ပြဲမ်ားစြာ အၾကိမ္ၾကိမ္ၿဖစ္ခဲ႔ရသည္။ ထုိစစ္ပြတြင္ ရခုိင္ၿပည္သားမ်ားစြာ ေသဆုံး သြားၿပီး မ်ားစြာေသာ သူတုိ႔သည္ စစ္တေကာင္းေဒသသုိ႔ ထြက္ေၿပးခုိလွဳံၾကသည္။ ၁၇၈၆ ခု ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရခုိင္ၿပည္၏ လူဦးေရသည္ သိသိသာသာ ေလ်ာ႔နည္း သြားခဲ႔သည္။
(၃)။ - သမုိင္းသုေတသီ ေမာင္ေမာင္ၾကီး မန္း ၏ ေဒါက္ေမာင္ေမာင္ထံ တင္ၿပေသာ အၾကံၿပဳလႊာ
ဤအၾကံၿပဳလႊာ ပါစာမ်က္ႏွာ (၈) စာေၾကာင္းေရ (၃) တြင္ ကမန္ လူဦးေရ (၁၀၆၄၈) ဦးေဖၚၿပထားေတြ႔ရွိရသည္။

(၄)။ - ယေန႔  ရွိေနသည္႔ ခန္႔မွန္း ကမန္ လူဦးေရ  
          Mr. Charles Paton ၏ Report (အစီရင္ခံစာ) အရအဂၤလိပ္တုိ႔ သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ ရခုိင္ၿပည္ လ ရခုိင္ၿပည္ကုိ အဂၤလိပ္တုိ႔သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ လူဦးေရကုိ မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္  Mug (ရခုိင္) 60%၊ Mussalman (မြတ္ဆလင္) 30% ၊ Burmese (ဗမာ) 10% ဟူ၍ ေဖၚၿပ ထားေၾကာင္းရွိရသည္။ Mussalman (မြတ္ဆလင္) 30% တြင္ ကမန္ဟူ၍ သီးၿခားေဖၚၿပထားၿခင္း မေတြ႔ရ သၿဖင္႔ ကမန္ႏွင္႔ ရုိဟင္ဂ်ာ ခြဲၿခား သိရွိနဳိင္ရန္ စာေရးဆရာ သမုိင္းသုေတသီ မွ တင္ၿပခဲ႔ေသာ ဥကၠဌ - ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္(နဳိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ)၊ ၿမန္မာနဳိင္ငံသားဥပေဒမူၾကမ္းၿပဳစုေရး အဖဲြ႔-၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ထံသုိ႔ အၾကံၿပဳလႊာတြင္ ကမန္ လူဦးေရ စုစု ေပါင္း တစ္ေသာင္းေၿခာက္ရာေလးဆယ္ရွစ္ (၁၀၆၄၈) ဦး ဟူ၍ေဖၚ ၿပထားေတြ႔ရွိရသည္။ ၎အၾကံၿပဳလႊာ ေအာက္ပါ လင္႔တြင္ဖတ္ရွဳနဳိင္ပါသည္။
          ၁၈၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ၿပည္ဖြားမြတ္ဆလင္ (၃၀၀၀၀) ရွိသည္ေဖၚၿပခဲ႔ၿပီး ၎တုိ႔လူဦးေရမွာ ေမြးတုိး (သဘာ၀တုိး)နဳန္း ၿဖင္႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရွိမည္႔ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္ပါသည္။
Continuous increment formula = S(1+r)n  , [ S(1+0.024) to the power n ] ဟုဆုိလုိၿခင္းၿဖစ္ သည္။                                                              
No. of Arakan Muslim  (Rohingya and Kaman ) in 1826 = S= 30000
Duration 1826 – 2012 = 186 years = n
Birth rate 2.4 %
By Continuous increment  formula = S(1+r)n
                                                                             =  30000(1+o.024)186
   Arakan Muslim  (Rohingya and Kaman )     = 2,471,230
မွတ္ခ်က္မွာ။    ။၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၀)ရက္ေန႔စြဲၿဖင္႔  နဳိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သ၀ဏ္လႊာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္စာမ်က္ႏွာ (၄)တြင္ ေဖၚၿပထားသကဲ႔သုိ႔ ၎တုိ႔၏ လူဦးေရ သည္ သာမန္ ထက္ ပုိနဳိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔၏ လူဦးေရကုိ အသင္႔အတင္႔ လူဦးေရနဳန္းညဖစ္သည္႔ (၂.၄%) ၿဖင္႔အထက္ပါ အတုိင္း Continuous increment  formula ကုိသုံး၍ တြက္ခ်က္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
            အထက္ပါတြက္ခ်က္မွဳအရ Arakan Muslim  (Rohingya and Kaman )     = 2,471,230
  ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္ဆလင္အားလုံးကုိ ဆုိလုိၿခင္းၿဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း ရခုိင္ၿပည္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားမွ ကမန္မြတ္ ဆလင္ မ်ားကုိ ခြဲထုတ္ ရန္ၿဖစ္သည္။
          Mr. Charles Paton ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ကမန္ ႏွင္႔ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟူ၍ ခြဲၿခားေဖၚၿပထားၿခင္းမရွိေပ။ လက္လွမ္းမီအေထာက္အထား တစ္ခုကုိ တင္ၿပရလွ်င္ စာေရးဆရာ သမုိင္းသုေတသီ မွ တင္ၿပခဲ႔ေသာ ဥကၠဌ - ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္(နဳိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ)၊ ၿမန္မာနဳိင္ငံသားဥပေဒမူၾကမ္းၿပဳစုေရး အဖဲြ႔-၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ထံသုိ႔ အၾကံၿပဳလႊာတြင္ ကမန္ လူဦးေရ စုစု ေပါင္း တစ္ေသာင္းေၿခာက္ရာေလးဆယ္ရွစ္ (၁၀၆၄၈) ဦး ဟူ၍ေဖၚ ၿပထားေတြ႔ရွိရသည္။ ၎အၾကံၿပဳလႊာ ေအာက္ပါ လင္႔တြင္ဖတ္ရွဳနဳိင္ပါသည္။
ကမန္ လူဦးေရ စုစု ေပါင္း တစ္ေသာင္းေၿခာက္ရာေလးဆယ္ရွစ္ (၁၀၆၄၈) ဦးအေပၚတြက္ခ်က္ၾကည္႔ လွ်င္   ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထိ ကမန္လူဦးေရစုစုေပါင္း = 10648 (1+o.024)186
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထိ ကမန္လူဦးေရစုစုေပါင္း =  877122 ဦးၿဖစ္သည္။
       ထုိ႔ေၾကာင္းၿမန္မာနဳိင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ကမန္ လူမ်ဳိးအားလုံးကုိၿခဳံငုံ သုံးသပ္လွ်င္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထိ ကမန္လူဦးေရစုစုေပါင္း =  877122 ဦးရွိသည္ဟုဆုိရေပမည္။
စာေရးသူ - စိန္ကေလာင္

No comments:

Post a Comment