သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Friday, June 1, 2012

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိရခုိင္သဟာယအသင္း၊ဥကၠဌထံ ရခုိင္လူမ်ဳိးဦးၿမစိန္ထြန္းပါ(၅)ဦး ေပးပုိ႔ေသာ စာကုိၿဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိရခုိင္သဟာယအသင္း၊ဥကၠဌထံရခုိင္လူမ်ဳိး ဦးၿမစိန္ထြန္းပါ(၅) ဦးေပးပုိ႔ေသာစာကုိၿဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိရခုိင္သဟယအသင္း၊ဥကၠဌထ ံ ဦးၿမစိန္ထြန္းပါ(၅) ဦးေပးပုိ႔ေသာစာကင္

ဖတ္ၾကည္႔လွ်င္ရခုိင္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းၿဖစ္ရပ္အမွန္ကုိတင္ၿပေရးသားထားသည္ကုိ

သိရွိရမည္။( Legel)စာရြက္မူရင္းကုိ စကင္ဖတ္ရသည ္႔အခက္ခဲေၾကာင္း

အေပၚဆုံးႏွင္႔ေအာက္။( A-4)စာရြက္ကုိသာစကင္ဖတ္နဳိင္ပါသည္။
p – 1
စကင္ဖတ္ရာတြင္ အေပၚဆုံးစာေၾကာင္းတြင္ ( ဥကၠဌ) ပ်က္ေနမသည္ကုိသတိၿပဳပါ။
p – 2
p – 3
p – 4
p – 5
p – 6
အထက္ပါစာကုိဖတ္ရွဳၿခင္ၿဖင္႔ ရခုိင္သားတုိ႔သည္ ၿဖစ္ရပ္အမွန္သိလ်က္ႏွင္႔

ခုိးဝင္လာေရာက္ေနထုိင္ေသာရခုိင္သားအတု ဘဂၤလီေမာဂ္ တုိ႔ကုိေနရာေပးရန္ႏွင္႔

ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္တုိ႔ကုိရခုိင္ၿပည္မွေမာင္းစနစ္တက်အကြက္ဆင္ေပၚ

လြင္ထင္ရွားေစပါသည္။

No comments:

Post a Comment