သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Sunday, October 13, 2013

ရခုိင္ေဒသရွိရုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရအေၾကာင္း တစ္ ေစ႔ တစ္ ေစာင္း

ရခုိင္ေဒသပဋိပကၡႏွင္႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပူးတြဲေနထုိင္ေရး၊Rakhine Conflict & Peaceful Coexistence

No comments:

Post a Comment