သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Tuesday, June 19, 2012

ဘာသာေရး၊လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုန္းလွဳံ႕ေဆာ္ ဖန္တီးသည္႔မစၦိမရပ္ဝန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိ အေရးယူေပးရန္တုိင္တန္းၿခင္း

ဘာသာေရး၊လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုန္းလွဳံ႔ေဆာ္ဖန္တီးသည္႔မစၦိမ

ရပ္ဝန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိအေရးယူေပးရန္တုိင္တန္းၿခင္း

ရခုိင္ၿပည္နယ္အတြင္းအဓိကရုန္းၿဖစ္ေအာင္လွဳံ႔ေဆာ္ခဲ႔မွဳေၾကာင္းေသြးထြက္သံယုိမွဳ
ၿဖစ္မည္ကုိစုိးရိမ္၍နဳိင္ငံေတာ္သမၼတထံေအာက္ပါတုိင္ၾကားစာၿဖင္႔အခ်ိန္မီ
တုိင္တန္းခဲ႔ေသာ္လည္းထိေရာက္စြာဟန္႔တားအေရးယူၿခင္းမရွိသည္႔အတြက္
ရခုိင္ၿပည္နယ္တြင္ ရခုိင္ႏွင္႔မြတ္ဆလင္အဓိကရုန္းၿဖစ္ၿပီးမြတ္ဆလင္မ်ားစြာ
မတရားသတ္ၿဖတ္ခံရၿခင္း၊အုိးအိမ္မ်ားမီးရွဳိ႔ခံခဲ႔ရပါသည္။

Page-1
Page-2
Page-3

No comments:

Post a Comment