သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Monday, June 25, 2012

ရုိဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားၿပေၿမပုံ

 ရုိဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားၿပေၿမပုံ 
 (အထက္တန္းပထဝီင္ စာ- ၈၆) ၁၉၇၈ ခုထုတ္၊
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ေကာ္မတီ
 

No comments:

Post a Comment