သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Tuesday, January 29, 2013

မ်က္ကပ္မွန္သုံးတဲ ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား သတိထားပါ....

Zan Htet Ko's photo.
မ်က္ကပ္မွန္သုံးတဲ ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား သတိထားပါ.... !!!!( ★Super Warning★)

ဒီပုံကို ေသခ်ာၾကည့္ပါ ... ေတာ္ေတာ္ကုိေၾကာက္ဖုိ ့ေကာင္းပါတယ္
ဒါ ပုိး၀င္ေနတဲ့... (မသန့္ရွင္းတဲ့)မ်က္ကပ္မွန္တပ္ျခင္းရဲ ့အက်ိဳးဆက္ပါ ..... တျခားသူေတြ သိေအာင္ Share ေပးပါ...... 
(★မ်က္ကပ္မွန္ကုိ မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္သာသုံးပါ....
 ★မ်က္ကပ္မွန္တစ္စုံကို 4လ မွ 6 လအတြင္း ေျပာင္းလဲသုံးပါ .....
★မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ေနစဥ္ မ်က္သားထိခုိက္မႈ ခမ္းေျခာက္မႈ နဲ ့ပုိး၀င္မႈတုိ ့ကုိ ကာကြယ္ရန္ မ်က္စဥ္းအျမဲခတ္(ေဆာင္ထား)ပါ )
{sa yar Gyi lote nay tal} :P
မ်က္ကပ္မွန္သုံးတဲ ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား သတိထားပါ.... !!!!( ★Super Warning★)

ဒီပုံကို ေသခ်ာၾကည့္ပါ ... ေတာ္ေတာ္ကုိေၾကာက္ဖုိ ့ေကာင္းပါတယ္
ဒါ ပုိး၀င္ေနတဲ့... (မသန့္ရွင္းတဲ့)မ်က္ကပ္မွန္တပ္ျခင္းရဲ ့အက်ိဳးဆက္ပါ ..... တျခားသူေတြ သိေအာင္ Share ေပးပါ......
(★မ်က္ကပ္မွန္ကုိ မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္သာသုံးပါ....
★မ်က္ကပ္မွန္တစ္စုံကို 4လ မွ 6 လအတြင္း ေျပာင္းလဲသုံးပါ .....
★မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ေနစဥ္ မ်က္သားထိခုိက္မႈ ခမ္းေျခာက္မႈ နဲ ့ပုိး၀င္မႈတုိ ့ကုိ ကာကြယ္ရန္ မ်က္စဥ္းအျမဲခတ္(ေဆာင္ထား)ပါ )
{sa yar Gyi lote nay tal} :P

No comments:

Post a Comment