သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Sunday, October 13, 2013

Estimation of Rohingya: ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ လူဦးေရ အေၾကာင္း တစ္ေစ႔ တစ္ေစာင္း


(အထက္ပါေဖၚၿမဴလာကုိ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရႊေမာင္အေပါင္းပါ ၃ ဦးကၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ၿပေသာ - "ရခုိင္ေဒသပဋိပကၡႏွင္႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္ေရး" ကန္႔သတ္ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၁၀) ကုိ ကုိး ကား သည္။)
ၿမန္မာဘုရင္လက္ထက္တြင္အဂၤလိပ္အစုိးရက ၿမန္မာနဳိင္ငံကုိသိမ္းယူ၍ ၿဗိတိိသွ်အင္ပါယာသုိ႔သြတ္သြင္း ခဲ႔သည္။ထုိအခ်ိန္ကၿမန္မာဘုရင္လက္ထက္တြင္ ရခုိင္ၿပည္ ရွိ လူဦးေရ ကုိ မွတ္ယူခဲ႔ရာရခုိင္က (၆၀၀၀၀)   ေၿခာက္ေသာင္း ၊မြတ္ဆလင္ (ရုိဟင္ဂ်ာ)က (၃၀၀၀၀)သုံးေသာင္း ႏွင္႔အၿခားလူမ်ဳိးက (၁၀၀၀၀) တစ္ေသာင္း ရွိ ခဲ႔ေၾကာင္း သမုိင္းမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။
  ၿမန္ာဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ ကာလမွ ယေန႔ေရတြက္ခဲ႔လွ်င္ႏွစ္ေပါင္း (၁၈၆)ႏွစ္ၾကာခဲ႔ ၿပီၿဖစ္ သည္။ၿမန္ မာ နဳိင္ငံ လူဦးတုိးနဳန္း မွာ(၂.၄)% ရွိသည္ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္း ၎ လူဦးေရ တုိးနဳန္းအရ ယခင္ ရွိ ခဲ႔ေသာ လူဦးေရ (၃၀၀၀၀) ကုိ တြက္ယူလၽွ်င္စုစုေပါင္း လူဦးေရမွာ (၂,၄၇၁,၂၃၀ ) ၿဖစ္သည္။
       ဤတုိးနဳန္းအရ ရခုိင္ၿပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိ လူဦးေရမွာ (၁၀)သိန္း ေက်ာ္သာ ရွိသၿဖင္႔ ေနာက္ ထပ္ (၁၂) သိန္းေက်ာ္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ၿဖတ္ခံရသၿဖင္႔ နဳိင္ငံၿခားသုိ႔ ထြက္ေၿပး တိမး္ေရွာင္   ေနၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။
     အမွန္တကယ္ခုိး၀င္ေနထုုိင္ သူမွာရခုိင္ဘဂၤလီ ဗုဒၶဘာသာမ်ားၿဖစ္ပါေၾကာင္း သံသယကင္းရွင္း ရန္တင္ၿပလုိက္ရပါသည္။
       ခုိး၀င္ေနထုုိင္ သူမွာရခုိင္ဘဂၤလီ ဗုဒၶဘာသာမ်ားၿဖစ္၍ကုိ မွတ္ပုံတင္ရုံးမွ နဳိင္ငံသားစီစစ္ေရး ကဒ္ မ်ား ကုိ အလြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
      ခုိး၀င္ေနထုုိင္သူ ရခုိင္ဘဂၤလီ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္  ရခုိင္ၿပည္အပါအ၀င္ၿမန္မာနဳိင္ငအႏွံ႔ံ လူမွဳေရး ပဋိပကၡမ်ား၊ဘာသာေရးပဋိပကၡဖန္တီးၿခင္း ၿဖင္႔ ကမာၻ အလယ္ တြင္ ေၿဖရွင္းခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးေန ရ ဆဲၿဖစ္ သည္။

No comments:

Post a Comment