သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Monday, June 25, 2012

၁၁ ရာစုမတုိင္မီကအာရကန္(ရခုိင္)သမုိင္းအက်ဥ္း

၁၁-ရာစု မတိုင္မီက အာရ္ကာန္(ရခိုင္)သမိုင္းအက်ဥ္း 

အပိုင္း(၁) မွ အပုိင္း (၃) ထိ

အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ကုိေအာက္တြင္ေပးထားေသာလင္႔ကုိ

ကလိပ္လုပ္၍ဖတ္ရွဴပါရန္

  ဤေနရာတြင္ ကလိပ္လုိက္ပါ

 

အပိုင္း(၁) ...... ၁၁-ရာစု မတိုင္မီက အာရ္ကာန္(ရခိုင္)သမိုင္းအက်ဥ္း 
အပိုင္း(၂) ...... အေစာပိုင္း ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) ဓညဝတီမင္းဆက္ 
အပိုင္း(၃) ...... ေ၀သာလီမင္းဆက္

မြန္ဂုိလီယန္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင္႔ရခုိ္င္အေခၚ

ရခိုင္ျပည္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေသာေၾကာင့္ ၄င္း၏ ေခတ္ေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို ခရစ္မေပၚမီ ရာစုႏွစ္မ်ား မတိုင္မီကပင္ ရ႐ွိခဲ့ၿပီး၊ ဟိႏၵဴယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ (RC. မာဂ်ဳမ္ဒါးရ္)

ဆက္လက္ျပီး ပုိမုိ ေလ့လာလုိပါက 
 ဤေနရာတြင္ ကလိပ္လုိက္ပါ


No comments:

Post a Comment