သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Monday, June 25, 2012

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္ အတြင္းက်သည့္ နယ္ပယ္ပိုင္နက္သို႕ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေရာက္ရွိ လာေသာ ပိုးမႊားအေကာင္ပေလာင္မ်ား


အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္ အတြင္းက်သည့္

နယ္ပယ္ပိုင္နက္သို႕ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္

ေရာက္ရွိ လာေသာ ပိုးမႊားအေကာင္ပေလာင္မ်ား

Enclave ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၄င္းေဒသသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းျပည္၏ နယ္နမိတ္ တစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ တည္ရွိေနေသာ မိခင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ဖက္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ႏွင့္ တစ္ပူးတြဲတြဲ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ လာေသာ ရခိုင္ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားဝါဒီတို႕သည္ အာ(ရ္)ကာ(န္) (ေခၚ) ရခိုင္ေဒသရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စီမံကိန္း အသြယ္သြယ္   ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သူတို႕သည္ ျမန္မာျပည္ တြင္း၌ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္ေသာ နယ္ပယ္ ပိုင္နက္ တစ္ခုရွိသည္ဟု အၿမဲေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ပုဂၢိဳလ္မွာ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း ဆိုသူဟု သိရသည္။ ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ နယ္ဖြား ေဒါက္တာေအးခ်မ္း ဆိုသူသည္ ရခိုင္ျပည္၌ ၄င္းကဲ့သို႕ Enclave ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ၁ ထိုသို႕တင္ျပလာျခင္း ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႕ၾကား ရွိေနခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ျပန္ေျပာင္း ေရာင္ျပန္ ဟပ္ေစခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ သာမန္ Enclave ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ သည္ Enclave အား ရခိုင္ျပည္၊ ေမယု နယ္ျခား ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသား ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးပံုေဖၚ ေရးသား ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ေအးခ်မ္းသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး တို႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံ(Burma)၏ မူရင္း ေဒသခံလူမ်ိဳး မဟုတ္ဟု ဆိုသည့္ အျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ ေျမာက္ပိုင္း ေဒသတြင္ တရားမဝင္ ေနထိုင္ လာခဲ့ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲ ေျပာဆိုသည္။   ……………………………………………

ပုိမုိ သိလုိ၊ ဖတ္ရွဳ လုိပါက 

ဤေနရာတြင္ ကလိပ္ ႏွိပ္ပါ

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ေဒါက္တာေအးခ်မ္းႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား၏

ေဆာင္းပါးမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ သမိုင္းကို အနီးကပ္ ေလ့လာသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ စာအုပ္စာေပမ်ား ရွာေဖြ စုေဆာင္း ဖတ္ရွဳေလ့ရွိရာ ေဇာ္မင္းထြဋ္ဆိုသူက ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား” ဟုဆိုေသာ စာအုပ္ကိုလည္း ေလ့လာ ဖတ္႐ႈ႔ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ထိုစာအုပ္ကို အထပ္ထပ္အခါခါ ဖတ္႐ႈ႔ရာ ဆက္စပ္မႈ မွန္ကန္ၿပီး ကိုးကားခ်က္ ျပည့္စံုေၾကာင္း ႏွင့္ အေထာက္အထား ခိုင္လံုေၾကာင္း ေတြ႔ ရွိရပါသည္။……………………….

အျပည့္အစုံကုိ ပုိမုိေလ့လာ ဖတ္ရွဳ လုိပါက 

 ဒီေနရာတြင္ ကလိက္ႏွိပ္ပါ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

၁၁-ရာစု မတိုင္မီက အာရ္ကာန္(ရခိုင္)သမိုင္းအက်ဥ္း


ရခိုင္ျပည္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေသာေၾကာင့္ ၄င္း၏ ေခတ္ေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို ခရစ္မေပၚမီ ရာစုႏွစ္မ်ား မတိုင္မီကပင္ ရ႐ွိခဲ့ၿပီး၊ ဟိႏၵဴယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ (RC. မာဂ်ဳမ္ဒါးရ္) ……………………..
……………………………………….

ဆက္လက္ျပီး ပုိမုိ ေလ့လာလုိပါက  

ဤေနရာတြင္ ကလိပ္လုိက္ပါ

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


No comments:

Post a Comment