သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Wednesday, July 4, 2012

“လတ္တေလာရခုိင္ၿပည္နယ္တြင္လူသတ္မွဳ၊မီးရွိဳ႔မွဳ ႏွင္႔အဓိကရုန္းဖန္တီးမွဳ၏တရားခံ ဘယ္သူလဲသုံးသပ္ခ်က္စာတမ္း”

“လတ္တေလာရခုိင္ၿပည္နယ္တြင္လူသတ္မွဳ၊မီးရွိဳ႔မွဳ ႏွင္႔ အဓိကရုန္းဖန္တီးမွဳ၏တရားခံ ဘယ္သူလဲသုံးသပ္ခ်က္စာတမ္း”

img065
img066
img067
img068
img069
img070
img071No comments:

Post a Comment