သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Thursday, July 5, 2012

ရခုိင္မြတ္ဆလင္သုိ႔မဟုတ္ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္စာတမ္း


ရခုိင္မြတ္ဆလင္သုိ႔မဟုတ္ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္စာတမ္း

A
No comments:

Post a Comment