သမုိင္းအေထာက္အထားအမွန္ကုိသာတင္ၿပထားပါသည္။

Thursday, November 22, 2012

Suu Kyi and Obama

 Mg Thit Sar's photo.
ဟူစိန္ဘိုင္က ဘယ္တုန္းတည္းက ၾကံ စီ ထားလည္း မသိဘူးဗ်ာ...ေတြ႕ တာနဲ႕ အားရပါရပါဘဲ...

ကဲ အေမာင္ ၀ိရသူ ျမန္မာ မိန္းကေလး လူထု ေခါင္ေဆာင္ၾကီးကိုယ္ေတာင္ ကုလားဟူစိန္က အားလံုး အေရွက မွ နမ္းျပ ေနတယ္ ခင္ဗ်ား ဘယ္ လို အေရး ယူ ေပးမလည္းဗ်ာ.....
ဟူစိန္ဘိုင္က ဘယ္တုန္းတည္းက ၾကံ စီ ထားလည္း မသိဘူးဗ်ာ...ေတြ႕ တာနဲ႕ အားရပါရပါဘဲ...

ကဲ အေမာင္ ၀ိရသူ ျမန္မာ မိန္းကေလး လူထု ေခါင္ေဆာင္ၾကီးကိုယ္ေတာင္ ကုလားဟူစိန္က အားလံုး အေရွက မွ နမ္းျပ ေနတယ္ ခင္ဗ်ား ဘယ္ လို အေရး ယူ ေပးမလည္းဗ်ာ.....

No comments:

Post a Comment